Trại hè đợt 2: Nội trú tiếng Anh, chiến binh, nghệ thuật, dinh dưỡng và thể thao.